باشگاه مشتریان
نرم افزار CRM ایده آل - درخواست دمو نرم افزار CRM ایده آل

سامانه جامع حوزه مدیریتی ایده آل

PMBOK به عنوان یکی از استانداردها و متدولوژیهای رایج در زمینه مدیریت بهتر پروژه ها براساس تجارب بین المللی ارائه گردیده است. این استانداردها به عنوان بهترین شیوه های موجود و رایج در مدیریت پروژه شناخته شده اند. از جمله رایجترین استانداردهای مدیریت پروژه ، نسخه چهارم استاندارد PMBOK موسسه مدیریت پروژه امریکا می باشد. شما می توانید مدیریت پروژه های اجرایی سازمان را براساس استاندارد فوق برنامه ریزی و مدیریت نمایند.

فرآیندهایی که در زمینه مدیریت چنین پروژه هایی تهیه و اجرا میگردد عبارت است از:

 • مدیریت زمان
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت یکپارچگی
 • مدیریت تغییر
 • مدیریت محدوده و شرح خدمات
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت سنج ها و متریکها
 • مدیریت ذینفعان و انتظارات
 • مدیریت مستندات و پیکرهبندی
 • مدیریت ریسک
نرم افزار CRM ایده آل - سامانه جامع حوزه مدیریتی ایده آل

     هر زمان که بخواهید می توانید با نسخه دموی نرم افزار CRM ابری ایده آل کار کنید تا به شکل ملموس تر با سیستم آشنا شوید و از ماژول ها و قابلیت های این نسخه نرم افزار crm رایگان استفاده کنید. نسخه دموی رایگان crm ابری که ما در اختیار شما قرار می دهیم بدون محدودیت و شامل کلیه ماژول های سیستم crm می باشد و شما می توانید به مدت دو هفته با این نسخه دمو کار کنید. همچنین می توانید درخواست یک جلسه دموی حضوری داشته باشید تا در محل کسب و کار شما با هم نرم افزار crm ایده آل را بررسی کنیم و متناسب با کسب و کار خودتان و درخواست هایی که دارید نرم افزار crm پرزنت و توضیح داده شود و پس از مقایسه نرم افزار های crm بهترین نرم افزار crm را انتخاب نمایید.

درخواست کد اشتراک