سفارش

5- آموزش و مشاوره

آموزش و مشاوره

4- نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی

3- تایید و تسویه مالی

تایید و تسویه مالی

2- ارائه دمو و برآورد هزینه

ارائه دمو و برآورد هزینه

1- برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات

برقراری ارتباط و تبادل اطلاعاتدریافت اطلاعات نرم افزار CRM