نمایشگاه ها

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث تهران در سال 1393 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1393

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته تهران در سال 1393 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1393