نمایشگاه ها

 شانزدهمین  نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث تهران در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392

 سیزدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392

 دهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در دهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته تهران در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392

 نوزدهمین  نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392