نمایشگاه ها

 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391

هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ  تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را درهجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ تهران در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391

 نوزدهمین  نمایشگاه بین المللی اتوکامپ  اصفهان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391