مدیریت,ارتباط, مشتری,اطلاعات مشتری,ارتباط با مشتری,بانک اطلاعاتی مشتری,نمایشگاه ها,حضور crm ایده آل در نمایشگاه ها,نمایشگاه بین المللی,نرم افزار crm,برنامه crm,نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری,crm,CRM Features,نرم افزار CRM ایده آل

نمایشگاه ها

هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری های تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری های تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را درهفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران در سال 1389 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1389

 هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را درهجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران در سال 1390 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1390

 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تهران در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391

هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ  تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ تهران

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را درهجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر الکامپ تهران در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391

 نوزدهمین  نمایشگاه بین المللی اتوکامپ  اصفهان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان در سال 1391 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1391

 شانزدهمین  نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث تهران در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392

 سیزدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392

 دهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در دهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته تهران در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392

 نوزدهمین  نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوکامپ اصفهان در سال 1392 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1392

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث تهران در سال 1393 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1393

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته

crmایده آل پیشاپیش مقدم کلیه سروران و بازدید کنندگان را در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی و صنایع وابسته تهران در سال 1393 گرامی می داردادامه...

1394/02/17

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1393

حضور CRM ایده آل در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تهران

حضور CRM ایده آل در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تهران

فروش ویژه نرم افزار CRM ایده آل در پانزدهمین نمایشگاه بازاریابی و تبلیغاتادامه...

1397/10/12

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1397

حضور پررنگ CRM ایده آل در 24 امین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی  تهران

حضور پررنگ CRM ایده آل در 24 امین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

فروش ویژه نرم افزار CRM ایده آل در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی تهرانادامه...

1398/02/11

حضور نرم افزار CRM در نمایشگاه های سال 1398